HOUSE OF RAT / DAVID GEYSEN

performing arts - Rauw Autonoom Theatraal

House of Rat heeft de ANBI-status en is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat liefhebbers die financieel een steentje bij willen dragen aan de stichting dit nu met een fijn belastingvoordeel kunnen doen. In het kort zoals het omschreven staat op de website van de belastingdienst

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Doelstelling van de stichting
1. De Stichting heeft ten doel om gedurfd, relevant, interdisciplinair en onderzoekend theater te maken, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het maken van kunstuitingen, het organiseren en ten uitvoer brengen van theatervoorstellingen:
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.De stichting krijgt haar inkomsten uit (project)subsidies, entreegelden en uitkoopsommen. Alle inkomsten zijn ter dekking van de beheerkosten en voorstellingen. Er is geen sprake van vermogen.

Bestuurssamenstelling
Ingrid Rollema, voorzitter
Imro Blom, secretaris
Peter Bos, penningmeester

Akte van oprichting  – wijzigingsakte

Beloningsbeleid
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt voor haar activiteiten voor de stichting geen honorarium. De bestuursleden kunnen niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de stichting.

Code Goed Bestuur
De stichting erkent het belang van de Code Goed Bestuur als onderdeel van de Governance Code Cultuur. In de praktijk worden veel elementen uit de Code toegepast. Zo is het bestuursmodel en besluitvorming tijdens de totstandkoming van de nieuwe statuten en structuur in 2021 zorgvuldig onder de loep genomen, is het alledaagse beleid hierop ingericht, zijn taken en verantwoordelijkheden van de directie vastgelegd en oefent het bestuur haar adviserende en controlerende taak conform de statuten uit.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door de directie van Stichting House of Rat, die hiervoor statutair gevolmachtigd zijn. De directie bestaat uit:
Artistiek leider David Geysen
Zakelijk leider Alec Martel
De contacten tussen het dagelijks bestuur (de directie) en bestuur vinden plaats zo vaak als nodig, maar toch tenminste viermaal per jaar in een daartoe belegde vergadering, onder meer voor het bespreken en accorderen van het jaarverslag en de jaarrekening. Incidentele contacten via telefoon, e-mail of face to face vinden regelmatig plaats.
Alle uitvoerende taken (tekst schrijven, productie, marketing, communicatie, publiciteit) worden op freelancebasis ingevuld. Honoraria zijn zoveel mogelijk marktconform.

Organogram bestuurs-en directietaken

Code Culturele Diversiteit
Stichting House of Rat is op de hoogte van de Code Culturele Diversiteit. Zij onderschrijft het belang van deze code. Tegelijkertijd is de stichting zich ook bewust van het terrein van het westerse hedendaagse theater en de plek die Stichting House of Rat daarin inneemt. Dit brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van Code Culturele Diversiteit.

Publiek
Stichting House of Rat streeft naar een divers publiek. Van uitvoeringen in de Haagse Appelloods (broedplaats), tot middenzalen in het verre Groningen bereikt de stichting een divers publiek van leeftijd, culturele achtergrond en sociaal-maatschappelijke positie. Hedendaags theater is vaak gemarginaliseerd en kent hoofdzakelijk een hoog opgeleid, blank publiek. Stichting House of Rat probeert met haar activiteitenmix actief een breder publiek aan te spreken.

Personeel
Stichting House of Rat is een kleine organisatie (met een staf van twee personen), waarbij veel met freelancers gewerkt wordt. Hierbij wordt niet speciaal gestuurd op culturele achtergrond, al is deze in de praktijk divers van karakter. Wij staan voor gelijke kansen, ongeacht geaardheid, religie, leeftijd of afkomst.

Partners
De stichting werkt met veel partners samen: niet alleen programmerende instellingen en festivals, fondsen en collega-theaterhuizen in Nederland, maar ook met Belgische collega’s. We streven bij het produceren van voorstellingen naar een diversiteit in gender, leeftijd en culturele achtergrond.

Stichting House of Rat
KVK 63367416
RSIN 855206858
BTW NL817225274B01
Antwerpsestraat 16
2587 AG Den Haag
Info@houseofrat.nl